REALMAP

REALMAP – strategisch portefeuillemanagement

Realiseer je streefportefeuille sneller, goedkoper, en met meer maatschappelijke impact.

Een portefeuille die maximaal aan de doelstellingen voldoet is cruciaal voor woningcorporaties. Een steeds dynamischere omgeving en een veranderende wet- en regelgeving vraagt dan ook om effectief portefeuillemanagement.
REALMAP ondersteunt u bij uw strategisch portefeuillemanagement met kennis en geavanceerde tooling. Het resultaat is een optimale woning- én financieringsportefeuille. Daarmee weet u hoeveel financiële middelen u beschikbaar heeft om invulling te geven aan uw maatschappelijke rol.

REALMAP is voortgekomen uit de EIT Digital Innovation Activity REALM:Optimale invulling van de strategie van woningcorporaties

De primaire doelstelling van woningcorporaties is het bieden van betaalbare huisvesting. Daarnaast zijn er verschillende afgeleide doelstellingen: duurzaamheid, leefbaarheid, doelgroepen, kwaliteit. Deze komen tot uitdrukking in de portefeuillestrategie, samen met beperkende factoren zoals interne KPI’s of de ratio’s van het WSW. Het balanceren van deze (soms tegengestelde) doelstellingen en de restricties maken het managen van de woningportefeuille een grote uitdaging.

REALM

De samenstelling van de woningportefeuille is veelal gebaseerd op de analyse van het individuele object of complex. De financiering is daarbij volgend maar wel beperkend; als blijkt dat (financiële) ratio’s niet worden gehaald, dan zijn andere portefeuillekeuzes nodig. Door nog eens een scenario door te rekenen (en nog eens) wordt een uiteindelijke portefeuille samengesteld. Dit proces vergt veel tijd en de vraag blijft of de optimale portefeuille is gerealiseerd.

Hoe kan de portefeuille dan het beste worden samengesteld zodat de doelstellingen optimaal worden gerealiseerd, rekening houdend met bestaande restricties? Realm biedt kennis, tools en support om op strategisch niveau (dus complex-overstijgend) en geïntegreerd (dus vastgoed én financiering) een optimale portefeuille samen te stellen: geïntegreerd strategisch portefeuillemanagement. Dit betekent dat de samenstelling van de woningportefeuille en de financieringsportefeuille collectief wordt gerealiseerd. Dus niet eindeloos aan de knoppen draaien en scenario’s doorrekenen, maar Asset Management en Finance Management die gezamenlijk de uitgangspunten definiëren voor de portefeuille. De geavanceerde optimalisatie-engine doet daarna het complexe werk en structureert een optimale woning- én financieringsportefeuille om de maatschappelijke rol invulling te geven.

REALMAP – Real Estate Asset en Liability Mapping – een moderne benadering van geïntegreerd strategisch portefeuillemanagement voor woningcorporaties, met hoogwaardig gereedschap en betrokken expert partners

Unieke Tooling

 • Volledige integratie van vastgoed- en financieringsportefeuille
 • Optimale samenstelling van de portefeuille (in plaats van gesimuleerde scenario’s)
 • Maximale maatschappelijke impact

Expert partners

 • BDO
 • EY
 • Planon

Key features

 • vertaling van maatschappelijke doelstellingen naar optimale vastgoed- én financieringsportefeuille
 • heldere afweging van financieel en maatschappelijk rendement
 • integratie van asset management en financieel management
 • automatisch rekening houden met WSW ratio’s
 • moderne wiskundige optimalisatie-engine voor samenstelling van de portefeuille
 • maximaliseert beschikbare middelen om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • moderne dashboarding met duidelijke grafieken voor continue monitoring
 • volledig configureerbaar op basis van de behoefte van de woningcorporatie
 • professionalisering van strategisch portefeuillemanagement
 • vervangt de bijna onvermijdelijke ‘spreadsheet-spaghetti’
 • basis voor samenwerking, informatiedeling en gedragen besluitvorming
 • real-time
 • web-based

REALM Flyer
EIT